Pytanie:
Zatwierdzony projekt budowlany był sprawdzony.

Czy zamienny projekt budowlany również wymaga sprawdzenia?

Odpowiedź:
Projekt budowlany zamienny również wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, o ile nie występują okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 lub 2 pr.bud.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - dalej pr.bud., projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Przy czym obowiązek sprawdzenia, o którym mowa powyżej, nie dotyczy:

1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;

2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Przy czym odnośnie projektu zamiennego składanego w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę przepisy art. 32-35 pr.bud. stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. Co istotne, po myśli art. 35 ust.1 pkt 4 pr.bud. przed wydaniem decyzji organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7. Z powyższego zatem wynika, że projekt budowlany zamienny również wymaga sprawdzenia, o ile nie występują okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 lub 2 pr.bud. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów