Pytanie
Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe którego przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć komputerowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu ECDL. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł następujący zapis: "Zamawiający zakłada 100% przystąpienie uczestników do egzaminu ECDL Start/Core oraz osiągnięcie 100% poziomu zdawalności w każdej grupie szkoleniowej. W wypadku nieosiągnięcia progu 100% uczestników, którzy pozytywnie zdali egzamin ECDL Start/Core i otrzymali certyfikat, całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi szkoleniowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o koszt szkolenia i egzaminu osób, które nie osiągnęły pozytywnego wyniku egzaminu ECDL Start/Core". Należy podkreślić, iż zdanie egzaminu przez uczestników szkolenia zależy tylko i wyłącznie od ich woli, a przede wszystkim od chęci przyswajania wiedzy. W takim wypadku wykonawca nie ma wpływu na uzyskanie przez poszczególne osoby pozytywnego wyniku egzaminu i nie może ponosić on odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich. W związku z realizacją usługi wykonawca może zapewnić należytą realizację i przeprowadzenie szkolenia za które ponosi w całości odpowiedzialność, natomiast za efekty i postępy poczynione przez uczestników zajęć nie ma on wpływu.
Czy w takim wypadku Zamawiający może wymagać osiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników na które nie ma wpływu i w przypadku nie wypełnienia ich - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy związane z realizacją usługi?
Czy zamawiający, który zawarł we wniosku unijnym określone wskaźniki zdawalności jakie musi uzyskać, może przenosić odpowiedzialność za ich osiągnięcie na wykonawcę i czy jest to zgodne z p.z.p.?