Pytanie
Czy zamawiający może przesunąć termin zakończenia robót budowlanych w stosunku do treści umowy, w sytuacji gdy wykonawca wnioskuje o takie przesunięcie ze względu na opóźnienie dostawy materiałów od producenta?
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I. Zmiana okresu przewidzianego na zakończenie robót (tu wymieniono warunki - nie ma tutaj zapisu odnoszącego się do sytuacji opisanej we wniosku Wykonawcy)
1) (...),
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami:
1) (...),
III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
(...)
5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
Czy wskazana przez wykonawcę okoliczność spełnia przesłankę określoną w ww. zapisie SIWZ?