Pytanie
Czy zaliczamy do nakładów inwestycyjnych roboty rozliczane otrzymaną gwarancją bankową?
Czy jest podstawa prawna?
Inwestor rejestruje nakłady inwestycyjne (środki trwałe w budowie) na wyodrębnionym koncie księgowym. W ramach tych nakładów zarejestrowano także faktury, które są zakwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestycyjnego do zapłaty z gwarancji od ubezpieczyciela (wcześniej wykonawca prac nie wywiązał się z umowy i od ubezpieczyciela uzyskaliśmy środki z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy na poczet usunięcia usterek itp. Musimy się z nich rozliczyć).
W związku z powyższym uważamy, że nakłady wynikające z faktur zapłaconych z tej gwarancji nie powinny zwiększać wartości powstałego docelowo środka trwałego. Stąd nasze pytanie o podstawę prawną potwierdzającą prawidłowość naszych działań. Wyksięgowane faktury będą "rozliczać" otrzymaną gwarancję.