Pytanie
Czy zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego (wylotu) oraz wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód (odprowadzenie zużytych wód geotermalnych do środowiska) może je uzyskać, jeżeli:
1) nie posiada koncesji na wydobycie kopaliny (wód geotermalnych), posiada natomiast:- koncesję na rozpoznanie złoża, w której przyjęto koncepcję odprowadzenia zużytych wód geotermalnych (ścieków) do górotworu lub do morza,- koncesję ustalającą zasoby, w której zrezygnowano z drugiego odwiertu, do którego miały być wtłaczane zużyte wody geotermalne (pozostaje więc koncepcja z pierwszej koncesji - do morza);
2) posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z innym rozwiązaniem odprowadzenia zużytych wód geotermalnych niż przyjęte przez Ministra Środowiska w wydanych koncesjach, tj. zrzutem zużytych wód geotermalnych (ścieków) do wód powierzchniowych (rzeki/kanału).
Czy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędne jest przedłożenie koncesji na wydobycie kopaliny (wód geotermalnych) z rozwiązaniem zrzutu ścieków do wód powierzchniowych (rzeka/kanał), o które występuje wnioskodawca?
Czy wystarczy koncesja ustalająca zasoby, a rozwiązanie dotyczące odprowadzenia zużytych wód geotermalnych (ścieków) zawarte w koncesji nie ma znaczenia i zostanie ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym?
Czy zapisy ww. koncesjach wydanych przez Ministra Środowiska w kwestii przyjętych rozwiązań dotyczących odprowadzenie zużytych wód geotermalnych (do górotworu lub do morza) są wiążące dla organu udzielającego pozwolenie wodnoprawne, czy wnioskowane rozwiązanie musi być z nimi zgodne?
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez gminę mogła zawierać inne rozwiązanie niż określone w koncesjach?
Czy gmina, wydając warunki zabudowy na wykonanie wylotu i instalacji, powinna uwzględnić rozwiązania z koncesji?