Obowiązek prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody przez zakłady wynika z art. 46 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod., przy czym dotyczy on poboru większego niż 100 m3 na dobę. Natomiast w zakresie obowiązków dotyczących pomiarów ilości i jakości ścieków pr. wod. odsyła do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.

Treść pytania wskazuje, że w analizowanej sprawie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska prawdopodobnie chodzi o opomiarowanie przez zakład ilości odprowadzanych ścieków na potrzeby rozliczania się z warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie bowiem z art. 128 pr. wod., w pozwoleniu dot. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określa się ilość, stan i skład tych ścieków. Natomiast stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z., spełnienie wymaganych warunków dla ścieków komunalnych wprowadzanych do środowiska ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków (§ 4 ust. 3 r.w.ś.w.z.). Podobnie jest w przypadku ścieków przemysłowych, gdzie spełnienie warunków określonych w § 6 ust. 1- 4 r.w.ś.w.z. potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków (§ 6 ust. 5 r.w.ś.w.z.).

Co istotne, jeżeli zakład nie będzie dotrzymywał warunków dot. ilości ścieków, wynikających z posiadanego pozwolenia, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wymierzyć, w drodze decyzji, karę administracyjną, w trybie art. 298 ust. 1 pkt 2 p.o.ś. Zatem prowadzenie pomiarów ilości odprowadzanych ścieków, za pomocą urządzeń spełniających wymagania prawne kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.), jest niezbędne dla prowadzenia oceny wywiązywania się z wymogów pozwoleń wodnoprawnych.
Warto zauważyć, że ustalenie ilości odprowadzanych ścieków na podstawie szacunkowych wyliczeń z ilości pobranej wody nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą ilość zrzucanych ścieków (najczęstszym powodem rozbieżności są straty wody w sieci). Jeszcze większe różnice mogą występować w przypadku ścieków przemysłowych, gdzie dodatkowo dochodzą starty bezpowrotne wody, które mogą zachodzić w trakcie procesów produkcyjnych (np. parowanie, rozbryzgiwanie wody), czy też straty powstające w trakcie uzdatniania wody.

Ewa Pietowska