Pytanie
Prowadzę jako osoba fizyczna niepubliczne przedszkole, w którym pełnię funkcję dyrektora. Małżonek jest zgłoszony do ZUS w mojej działalności jako osoba współpracująca i świadczy pracę na rzecz przedszkola bez umowy (nie ma umowy o pracę ani umowy zlecenia ani umowy o dzieło). Za świadczoną pracę pobiera wynagrodzenie, które jest rozliczane z dotacji otrzymywanej z urzędu miasta (przysługującej na każde dziecko uczęszczające do przedszkola).
Czy wynagrodzenie z tytułu "bezumownego" świadczenia pracy pobierane przez męża powinno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i na jakich zasadach?