Czy wykonawcy prowadzący budowę domu jednorodzinnego, muszą posiadać kwalifikacje zawodowe?
Czy kierownik robót budowlanych ma obowiązek dopilnowania, aby na budowie byli wykwalifikowani wykonawcy?
Czy można zaangażować wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w budowie domów jednorodzinnych lecz nie posiadają żadnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje?
Jeżeli wykonawca musi posiadać wykształcenie np. na wykonanie stropów, ścian, fundamentów, instalacji co, elektrycznej, to z czego to wynika (proszę o podanie podstawy prawnej)?


Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Samodzielne funkcje techniczne wykonywane mogą być jedynie przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego. Uprawnienia, o których mowa wyżej udzielane są w 2 rozłącznych zakresach: do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, przy czym w udzielonych uprawnieniach określić należy jednocześnie należy specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem. Z kolei same specjalności dzielą się na kilka rodzajów m.in. architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, wyburzeniową, instalacyjną, telekomunikacyjną etc. (art. 14 ust. 1 pr. bud.).
Mając na względzie powyższe przepisy należy stwierdzić, że kierownik budowy (osoba kierująca danymi robotami) powinien posiadać tzw. uprawnienia zawodowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ograniczonej, która dotyczy jednak tylko obiektów wymienionych w § 17 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) - dalej r.s.f.t. Ponadto osoby kierujące tzw. robotami budowlanymi branżowymi (chodzi tu głównie o wszelkiego rodzaju instalacje, w tym telekomunikacyjne) również powinny być wykonywane pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Podstawą prawną wydawania przez organy samorządu zawodowego tzw. uprawnień zawodowych w budownictwie jest wspomniana wcześniej ustawa pr. bud.. (art. 14 i nast. pr. bud.) oraz r.s.f.t., które szczegółowo opisuje procedurę oraz warunki nadawania poszczególnych uprawnień zawodowych.

Jakub Mazurkiewicz