Pytanie
Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych. Zgodnie z SIWZ obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie liczby przeprowadzonych zajęć z podaniem liczby uczestników i przygotowanie sprawozdań opisowych oraz przekazania ich Zamawiającemu w formie papierowej w 3 egzemplarzach. SIWZ nie zawierała konkretnych wzorów wymaganych dokumentów. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymaganą dokumentację w postaci oryginałów dokumentów oraz 2 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (zgodne z SIWZ).
Czy Wykonawca może potwierdzać dokumenty za zgodność z oryginałem przy pomocy pieczątki imiennej osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisu odbitego sposobem mechanicznym - faksymile (warto nadmienić że np. Prezes KIO w zawiadomieniach przesyłanych tradycyjną pocztą o terminie rozprawy również używa faksymile)?
Czy Wykonawca ma obowiązek stosowania pieczęci nagłówkowej, poza pieczątką i podpisem wykonawcy na oryginale dokumentów (np. listy obecności, sprawozdania), jeśli nie było to wyszczególnione w SIWZ?
Czy Wykonawca ma obowiązek parafować na oryginale dokumentów (listy obecności) przekreślenia (błędy w datach- poprawienia) dokonane przez uczestników, jeśli nie było to wyszczególnione w SIWZ lub też czy Wykonawca ma obowiązek po szkoleniu wymuszać na uczestnikach aby parafowali na oryginale dokumentów swoje przekreślenia?
Czy wykonawca kiedy potwierdza dokumenty za zgodność z oryginałem musi wpisywać również datę czynności potwierdzenia?
Czy jeśli polityka jakości i procedury kancelaryjne u Wykonawcy pozwalają na używanie faksymile, potwierdzenia dokumentów bez wskazywania daty, Zamawiający może wymusić na Wykonawcy zmianę sposobu przygotowania dokumentów i ich kopii jeśli nie sprecyzował w SIWZ w jaki sposób mają te dokumenty być przygotowane?
Czy regulują to jakieś odrębne przepisy?