Odpowiedź:
Zaproponowane w pytaniu rozwiązanie może stanowić obejście prawa.

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t., budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego niebędący budynkiem koszarowym oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej należy wyposażyć w dźwig osobowy.

W przedmiotowej sprawie należy odpowiedzieć na pytanie, czy wykonanie drzwi z korytarza (wejściowych) na drugi poziom mieszkania nie powoduje, że mieszkania tego nie można nazwać dwupoziomowym. Przepisy prawa nie zabraniają wykonania dwóch wejść do lokalu mieszkalnego. Co więcej, przepisy prawa nie definiują także mieszkania dwupoziomowego. Jedynie z samej nazwy można wnioskować, że oba poziomy mieszkania powinny być ze sobą połączone w taki sposób, aby można było przemieszczać się między nimi bez konieczności wychodzenia na korytarz. Zatem jeśli z przedmiotowej sprawie oba poziomy mieszkania są połączone ze sobą „wewnętrznie” to sam fakt wykonania drzwi wejściowych na obu poziomach nie powoduje, że mieszkanie to traci status dwupoziomowego.

Należy jednak podkreślić, że takie rozwiązanie może prowadzić do obejścia prawa. Jeśli bowiem „wewnętrzne” połączenie między poziomami zostanie przesłonięte i w wyniku tego powstaną dwa odrębne lokale to przepis § 54 ust. 1 r.w.t. zostanie naruszony. Ta kwestia nie może być jednak rozważana na etapie udzielania pozwolenia na budowę skoro projekt budowlany przewiduje jeden lokal mieszkalny dwupoziomowy. Ewentualne późniejsze działania inwestora będą już w kompetencji organów nadzoru budowlanego.

Martyna Sługocka, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 23.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów