Pytanie
Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej poniosła wydatki z przyznanej z powiatu dotacji na zakup paliwa do samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych szkoły. Szkoła udokumentowała w kartach drogowych wykorzystanie paliwa na cele statutowe szkoły. Szkoła poniosła również wydatki płatne z dotacji na ubezpieczenie AC i OC przedmiotowego pojazdu oraz na badanie techniczne pojazdu, wymianę opon czy innych części samochodu.
Czy w związku z opisanym stanem wyżej wymienione wydatki można uznać za wydatki bieżące w rozumieniu przepisów o systemie oświaty?
Czy należy uznać jedynie wydatki na paliwo, natomiast pozostałe wydatki nie powinny zostać zakwalifikowane jako bieżące?