Pytanie
Spółka Cywilna prowadzi pełne księgi rachunkowe konta zespołu 4 i 5. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Kwota dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może przekroczyć 50% tych wydatków. Uzyskano 85% płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% w formie dotacji celowej. Projekt obejmuje zakup środków trwałych oraz modernizację hali produkcyjnej.
Czy poniesione wydatki na zakup środków trwałych będą w całości kosztem zarówno podatkowym jak i bilansowym poprzez odpisy amortyzacyjne?