Pytanie
Zgodnie z polityką rachunkowości wycena instrumentów zabezpieczających przed skutkami różnic kursowych jest dokonywana w naszej spółce w stosownych terminach przez niezależny, pozabankowy podmiot. Wycena nie jest dokonywana w oparciu o średni kurs NBP. Podmiot dokonujący wyceny uwzględnia w niej swoje własne prognozy co do przyszłych prawdopodobnych kursów walut, cen na rynku międzybankowym obowiązujących w dacie wyceny, wartości pieniądza w czasie.
Czy wyceny te, które stanowią wartość godziwą i są odnoszone w ciężar przychodów i kosztów finansowych mogą być traktowane zgodnie z art. 9b ust. 2 u.p.d.o.p. jako różnice kursowe i tym samym być uwzględniane w podstawie opodatkowania jako przychód lub koszt podatkowy?