Pytanie
Kontrolujący zarzucił w postępowaniu, iż Zamawiający nie powinien podawać w SIWZ osób do kontaktu. Ewentualne pytania powinny być adresowane na gminę, a wskazywanie konkretnej osoby może zaburzyć przebieg postępowania. Przy innej kontroli wystąpił zarzut, iż Zamawiający nie działa zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 p.z.p. (SIWZ zawiera co najmniej: informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;) nie podając w SIWZ osoby do kontaktu.
Jakie jest prawidłowe działanie Zamawiającego?