Pytanie
W regulaminie pracy przedsiębiorstwa widnieją takie zapisy o czasie pracy: "Pracownicy wykonują pracę w systemie podstawowego czasu pracy" "Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące" "Na uzasadniony wniosek pracownika, zaopiniowany pozytywnie przez kierownika komórki organizacyjnej, w której wykonuje on pracę, dyrektor może wyrazić zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy pracownika" "Na uzasadniony wniosek kierownika komórki dyrektor może wyrazić zgodę na inny rozkład czasu pracy całości lub części pracowników, którzy wykonują pracę w tej komórce, za ich uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie"
Czy przy takich zapisach pracodawca może uwzględnić wniosek pracownika o: - skrócony tydzień pracy tj. od wtorku do piątku po 10 h (okres rozliczeniowy 4 miesiące) - wydłużony dzień pracy tj. od poniedziałku do czwartku po 9 h a w piątek 4 (okres rozliczeniowy 4 miesiące) - wydłużony dzień pracy pracowników niepełnoetatowych tj. 2 dni po 10 h (przy 0,5 etatu)?
Czy należy zmienić zapis w regulaminie pracy?