Pytanie
Nauczyciel mianowany w dniu 13 czerwca 2013 r. złożył do kuratora oświaty wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W złożonej dokumentacji brakowało zaświadczenia dyrektora, określonego w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393). W dniu 1 lipca 2013 r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych. W dniu 2 lipca 2013 r. wnioskodawca uzupełnił, złożoną w dniu 13 czerwca 2013 r., dokumentację wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego o zaświadczenie dyrektora z dnia 26 czerwca 2013 r., z którego wynika, że zarówno sporządzenie oceny dorobku zawodowego za okres stażu jak również otrzymanie jej przez nauczyciela nastąpiło w dniu 26 czerwca 2013 r. tj. po złożeniu wniosku o podjęcie postępowania o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Czy wniosek złożony przed otrzymaniem oceny dorobku zawodowego jest bezzasadny?
Czy należy wniosek rozpatrzyć merytorycznie?