Pytanie
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - podstawą do zwolnienia jest też m.in. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie pracownicy otrzymali z sądu zawiadomienie o terminie ich rozprawy rozwodowej (oboje małżonkowie są pracownikami tej samej firmy).
Czy to wezwanie przez sąd na rozprawę stanowi podstawę do zwolnienia pracowników z wykonywania obowiązków służbowych w tym dniu?