Pytanie
Czy w przypadku, kiedy umowa najmu (dzierżawy) zostaje rozwiązana przed całkowitym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym, niezamortyzowana część stanowi koszt uzyskania przychodu najemcy?
Najemcą jest spółka akcyjna, a wynajmującym osoba fizyczna. Nieruchomość zabudowana budynkiem wielokondygnacyjnym została przystosowana do działalności hotelarskiej i poniesiono nakłady na inwestycje w obcym środku trwałym, które są amortyzowane. Planowane jest wypowiedzenie umowy najmu-dzierżawy nieruchomości ze względu na przeznaczenie jej przez właściciela do innych celów.
Jeżeli zgodnie z umową wynajmujący (właściciel) ma prawo zatrzymania nakładów uprzednio z nim nie uzgodnionych, bez obowiązku zwrotu ich wartości, to czy po stronie wynajmującego powstanie z tego?
Czy wartość nakładów przekazanych nieodpłatnie na rzecz wynajmującego spowoduje powstanie kosztów podatkowych po stronie najemcy?
Jakie będą skutki podatkowe wniesienia prawa własności nieruchomości do spółki jawnej tytułem wkładu rzeczowego?