Pytanie
W 2009 r. sąd rejonowy postanowieniem ogłosił upadłość zobowiązanego z możliwością zawarcia układu. W 2011 r. sąd zatwierdził układ, który obejmował następujące postanowienia:
1. redukcję wierzytelności o 70%
2. spłatę 100% zredukowanych wierzytelności w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu zatwierdzającego układ. Zobowiązany dokonał terminowo spłaty pozostałych 30% wierzytelności.
Czy organ podatkowy ma dokonać umorzenia 70% zaległości na podstawie postanowienia wydanego przez sąd?
Czy ma wydać odrębną decyzję na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 o.p.?