Pytanie
Zamawiający zażądał dołączenia do oferty zaparafowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). Przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert dokonano modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie treści umowy. Zmiana była nieistotna i dotyczyła danych zawartych w fakturze. Zmieniony wzór umowy oznaczony jako załącznik nr "1a" do SIWZ opublikowano na stronie internetowej na 3 dni przed terminem otwarcia ofert. Niestety wykonawca przesłał ofertę pocztą w dniu w którym ukazała się zmiana SIWZ. Do oferty przez nieuwagę załączył wzór umowy w pierwotnej wersji. Wezwany do wyjaśnień, potwierdził gotowość zawarcia umowy w wersji obowiązującej (zał. nr 1a do SIWZ) na dowód czego przywołał oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym mówiące o gotowości podpisania umowy zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem.
Czy w tej sytuacji można poprawić ofertę na podstawie z art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., czy też ofertę należy odrzucić?