Pytanie
Czy w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków należy opisać działania, jakie przedsiębiorstwo prowadzi w przypadku przekroczeń przez dostawcę ścieków warunków ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych (naliczanie kar wg ustalonych własnych stawek)?
Obecnie prawa i obowiązki dostawcy i odbiorcy ścieków reguluje umowa cywilnoprawna zawierająca m.in. wymagania ochrony środowiska, w tym wartości dopuszczalne dla ścieków i wysokości kar.