Pytanie
Czy w przypadku złożenia wniosku o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania, z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie dotychczasowej decyzji, zachowana będzie ciągłość decyzji?
Czy w opisanej sytuacji nastąpi przerwa w posiadaniu uprawnień, związana z koniecznością uprawomocnienia się nowej decyzji lub decyzji uchylającej starą decyzję?
Jakie przepisy regulują sposób unieważnienia starych pozwoleń przy uzyskiwaniu nowych?
Czy zmiana organu wydającego nową decyzję ma wpływ na sposób i termin uchylenia starej i uprawomocnienia się nowej decyzji?
Czy nie ma sprzeczności między art. 154 § 2, art. 158 § 1 lub art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.?