Czy w przypadku wprowadzania opakowań z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i środków niebezpiecznych należy prowadzić trzy odrębne kampanie edukacyjne?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Czy w przypadku wprowadzania opakowań z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i środków niebezpiecznych konieczne jest rozbicie obowiązku na trzy odrębne kampanie, czy też obowiązek ten należy zrealizować w odniesieniu do łącznej wartości wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzednim?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) – dalej u.g.o.o.o., wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek ten można realizować samodzielnie bądź za pośrednictwem organizacji odzysku. Samodzielna realizacja obowiązku wiąże się z koniecznością przeznaczenia na kampanie edukacyjne lub na konto NFOŚiGW kwoty odpowiadającej co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzednim. Nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia z tego obowiązku przedsiębiorców wprowadzających poniżej 1 Mg opakowań.

Odpowiedź:

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy łącznie wszystkich opakowań bez względu na ich rodzaj oraz rodzaj produktów wprowadzanych w tych opakowaniach.

Uzasadnienie:

Obowiązek dotyczący prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych określony w przepisach u.g.o.o.o. odnosi się do wszystkich wprowadzonych przez przedsiębiorcę do obrotu opakowań. W odróżnieniu do obowiązku zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu u.g.o.o.o. nie różnicuje kampanii edukacyjnych w zależności od rodzaju opakowań czy rodzaju produktów wprowadzanych w opakowaniach. Łączna więc wartość wszystkich opakowań wprowadzonych w poprzednim roku przez danego przedsiębiorcę na rynek stanowi podstawę wyliczenia należnych środków finansowych, jakie powinny być przeznaczone na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych. W przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i środków niebezpiecznych w opakowaniach nie rozbija się publicznych kampanii edukacyjnych na trzy odrębne kampanie. Środki finansowe, jakie w opisanym przypadku przedsiębiorca powinien przeznaczyć na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, wyniosą więc 2% wartości netto opakowań z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i opakowań środków niebezpiecznych, jakie w poprzednim roku wprowadził on do obrotu.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 24 września 2014 r.

Data publikacji: 28 września 2014 r.