Pytanie
Podatnik w 2011 r. posiadał w środkach trwałych jeden samochód ciężarowy będący jego własnością, natomiast z drugiego korzystał na podstawie umowy użyczenia. W grudniu 2011 r. zakończył działalność, a w styczniu 2012 r. rozpoczął działalność jako wspólnik spółki cywilnej wraz z osobą użyczającą wspomniany już drugi samochód ciężarowy. W umowie spółki cywilnej jest zapis, że osoba, która wcześniej użyczyła samochód dla jednoosobowej działalności podatnika, wnosi go do spółki cywilnej jako wkład niepieniężny do używania w celu realizacji działalności spółki. Podobnie podatnik wniósł swój samochód ciężarowy jako wkład do używania w celu realizacji działalności spółki. W spółce cywilnej jest także trzecia osoba, która wniosła tylko wkład pieniężny.
Czy w 2012 r. w spółce cywilnej należy kontynuować amortyzację samochodu ciężarowego będącego własnością podatnika?
Czy należy wprowadzić do środków trwałych drugi samochód ciężarowy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
Czy koszty amortyzacji dotyczą całej spółki?