Odpowiedź:
W decyzji – zezwoleniu na przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych organ powinien zawrzeć warunek, aby przed przekazaniem tych osadów ich wytwórca przekazywał aktualne badania. Zważywszy, że podczas pryzmowania może faktycznie dojść do zmiany parametrów jakościowych osadów przed ich zastosowaniem powinny zostać poddane badaniom wraz z badaniem gleby, na której mają być stosowane. Takimi badaniami musi dysponować podmiot stosujący je bezpośrednio przed zastosowaniem odpadów, co wynika wprost z rozporządzenia Ministra Środowiska z 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015 r. poz. 132).

Uzasadnienie:
Badanie komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się przed zastosowaniem ich w procesie R10 – obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, co wprost wynika z art. 96 ust. 6 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.), który stanowi, że przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być stosowane, poddaje się badaniom, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257) – dalej r.k.o.ś. Z § 2 ust. 1 r.k.o.ś. wynika, że komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, jeżeli są spełnione warunki wskazane w tym przepisie. Aby wykazać, że jest tak w istocie przed ich zastosowaniem ich wytwórca musi je poddać badaniom. jest to o tyle istotne, że zgodnie z § 3 ust. 1 r.k.o.ś. przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadów dla określonej powierzchni gruntu ustala się oddzielnie dla każdej z badanej objętości komunalnych osadów ściekowych, na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek komunalnych osadów ściekowych i gruntów.

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 27.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów