Pytanie
Dnia 9 października 2012 r. podjęto decyzję o likwidacji spółki. Za okres 1 stycznia - 8 października sporządzono sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową). Na dzień 9 października został sporządzony bilans otwarcia likwidacji.
Obecnie spółka przygotowuje sprawozdanie finansowe za okres 9 października 2012 - 31 grudnia 2012 r.
W bilansie jako dane porównywalne wykazujemy dane na dzień 31 grudnia 2011 r.
W rachunku zysków i strat za okres 9 października 2012 - 31 grudnia 2012 r. jako dane porównywalne wykazujemy natomiast dane za okres 9 października 2011 - 31 grudnia 2011 r.
Czy w informacji dodatkowej sporządzanej za okres 9 października 2012 - 31 grudnia 2012 r. jako dane na początek roku obrotowego należy podać te wynikające z ksiąg na dzień 1 stycznia 2012 r.?