Pytanie
W ramach "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" gmina organizuje konferencję na temat "Przemoc domowa - sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy". Konferencja skierowana jest do dzielnicowych, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz pedagogów szkolnych. Głównym celem konferencji jest podniesienie kwalifikacji uczestników aby mogli wykorzystać pozyskaną wiedzę do dalszej pracy zawodowej.
Czy wartość świadczeń związanych z uczestnictwem w konferencji będzie stanowić dla zaproszonych gości przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego nie znajduje zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy?
Czy w konsekwencji na organizatorze konferencji będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla uczestników konferencji nie będących pracownikami?