Czy wymagana będzie ich aktualizacja? W jaki sposób zakład ma ustalić ilość odprowadzanych wód opadowych w m3, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ich pomiarów?
Jakie opłaty będzie ponosić podmiot, który jednym wylotem odprowadza do wód ścieki przemysłowe i wody opadowe?

Odpowiedź:
Z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. - wynika zasada trwałości decyzji administracyjnych, które mogą ulec uchyleniu lub zmianie tylko w szczególnych przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub w ustawach szczególnych. Przepisy przejściowe projektu nowej ustawy Prawo wodne nie zawierają wymogu aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych, co oznacza, że ewentualna zmiana pozwoleń może nastąpić wyłącznie w postępowaniu nadzwyczajnym przewidzianym w k.p.a.

Artykuł 281 ust. 1 projektu ustawy przewiduje, że podmioty korzystające z usług wodnych będą zobowiązane do posiadania urządzeń służących do pomiaru ilości odprowadzanej wody, i przypuszczam, że będzie to dotyczyć również wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie o opłatach w przypadku wspólnego wylotu, bowiem nie wiem jakie będą możliwości prowadzenia oddzielnego pomiaru ścieków i wód opadowych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów