Pytanie
W roku 2011 spółka zapłaciła kontrahentowi z USA zaliczkę w wysokości 20.000 USD na zakup towarów. Dostawa nie została zrealizowana do końca roku 2011. Na dzień bilansowy dokonano wyceny bilansowej zapłaconej zaliczki. Powstały dodatnie różnice kursowe, na które utworzono rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Pomimo podjętych starań do dzisiaj nie otrzymaliśmy towaru ani zwrotu zaliczki.
Czy tworząc odpis aktualizujący na koniec roku 2012, na kwotę zapłaconej zaliczki należy ustalić ponownie uwzględniając różnice kursowe ustalone na dzień 31 grudnia 2012 r. i wystornować różnice kursowe naliczone na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz utworzoną rezerwę na odroczony podatek dochodowy?