Odpowiedź:
Termometr elektroniczny jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym podlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) - dalej u.z.s.e.e.

Uzasadnienie:
Definicja sprzętu zawarta w art. 4 pkt 13 u.z.s.e.e. stanowi, że sprzęt to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, należące do jednej z grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do u.z.s.e.e.

Oznacza to, że sprzętem jest urządzenie, które do spełnienia podstawowej funkcji potrzebuje dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych. A więc w przypadku braku prądu sprzęt ten nie może spełniać swojej podstawowej funkcji. Jeśli energia elektryczna używana jest jedynie w celu wsparcia dodatkowych funkcji urządzenia, to taki produkt nie jest sprzętem w rozumieniu przepisów u.z.s.e.e.

Wymienione w pytaniu urządzenia w postaci termometrów elektronicznych używanych w domach do pomiaru temperatury wymagają do spełnienia swych podstawowych funkcji dopływu prądu elektrycznego. Tym samym będą więc sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Taki sprzęt będzie klasyfikowany w załączniku nr 6 do u.z.s.e.e. w grupie 8 - wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 18.11.2016 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami