Odpowiedź:
Tablica reklamowa stojąca "w ziemi" jest przedmiotem podatku od nieruchomości (o ile jest związana z działalnością gospodarczą Waszego dzierżawcy). Podatnikiem podatku od nieruchomości, od tej tablicy (budowli), będzie jednak dzierżawca gruntu, jako właściciel tej budowli.

Uwagi
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na budowlach. Przepisy u.p.o.l. definiując pojęcie budowli, odwołują się do regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej u.P.b..

Budowle to jak już wskazywano m.in. takie wolno stojące urządzenia reklamowe, które są "trwale związane z gruntem".

Należy podkreślić, że trwałe związanie z gruntem nie oznacza zagłębienia danej budowli (części budowli) w zmieni. Jak wskazywano w cytowanym już wyroku NSA z dnia 11 stycznia 1999 r., II SA 1617/98 (LEX 46756): "Ponieważ projektowana tablica reklamowa jest przestrzenną konstrukcją o wysokości 5,30 m i szerokości 5,22 i musi stawiać czoło parciu wiatrów oraz innych warunków atmosferycznych, to musi być w odpowiedni technicznie sposób powiązana trwale z gruntem, nawet jeśli nie będzie zagłębiona w ziemi".

Okoliczność, że dana tablica stoi na stopie położonej na ziemi, a nie zagłębionej w ziemi nie oznacza sama przez się braku trwałego związania z gruntem. Nie bez znaczenia jest także fakt, że dokonując takich prac, inwestorzy zgłaszają prowadzenie "prac budowlanych instalatorskich". Prowadzenie prac budowlanych wskazywać może na pojawienie się w ich efekcie "budowli".

Należy wskazać, że o tym, czy dany obiekt jest "trwale związany z gruntem", na którym stoi, powinien w przypadkach wątpliwych, wypowiedzieć się biegły z zakresu budownictwa.

Przykłady
Jak już wskazywano, zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast z przepisów p.b., wynika, że budowlą jest m.in. "wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe".

Tablica reklamowa powieszona na płocie nie jest "wolno stojąca", ani "trwale związana z gruntem". Tablica taka nie jest zatem budowlą przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Nie powiększa też raczej wartości początkowej ogrodzenia (z uwagi na swoją małą wartość). Nie wpływa zatem na powiększenie podstawy opodatkowania budowli (ogrodzenia) podatkiem od nieruchomości.

Reklama (tablica reklamowa) wolno stojąca na słupku metalowym może być uznana za budowlę (przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości), jeśli ten słupek metalowy jest trwale z gruntem związany. Jeśli słupek jest zatem wkopany w grunt i zabetonowany to tablica reklamowa na słupku metalowym będzie potraktowana jako budowla i będzie podlegać podatkowi od nieruchomości.

Tablica reklamowa (baner, czy też billboard) na budynku nie jest budowlą. W związku z tym, że znajduje się na budynku nie może być budowlą. Związana jest przecież z budynkiem, na którym jest powieszona. Nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Nie wpływa także na podstawę opodatkowania budynku podatkiem od nieruchomości. W przypadku budynków bowiem podstawą opodatkowania jest powierzchnia nieruchomości, a nie ich wartość.

Tak, jak już wskazywano - obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości dotyczy m.in. budowli. Budowle zaś to - jak już wskazywano - m.in. takie wolno stojące urządzenia reklamowe, które są "trwale związane z gruntem". Tablica reklamowa trwale związana z gruntem będzie zatem podlegać podatkowi od nieruchomości.

Okoliczność, że tablica jest środkiem trwałym przedsiębiorcy nie ma tu znaczenia. Jest ona bowiem jego środkiem trwałym jako "budynki i budowle na cudzym gruncie".

Wskazać należy, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest (zasadniczo) właściciel budowli.

W tym kontekście zauważa się, że w przypadku, gdy tablica stanowi część składową nieruchomości w rozumieniu art. 48 Kodeksu cywilnego jako urządzenie trwale związane z gruntem, jej właścicielem, w myśl reguły superficies solo cedit, jest właściciel gruntu. Wówczas to właściciel gruntu jest również podatnikiem podatku od nieruchomości także od budowli (tablicy reklamowej).

Natomiast w przypadku, w którym tablica reklamowa nie jest w sposób trwały związana z gruntem (może tak być np., gdy tablicę wzniesiono dla przemijającego użytku, wydzierżawiając grunt pod tablicę tylko na określony czas), to wówczas uznaje się, że właścicielem takiej budowli pozostaje podmiot wystawiający tablicę. On będzie zatem wówczas podatnikiem podatku od nieruchomości (od tej budowli, którą jest tablica).

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

@page_break@

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl przepisów u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Spółdzielnia nie jest ani właścicielem tablicy reklamowej, ani jej samoistnym posiadaczem (posiadaczem zależnym zresztą także nie). Z pewnością zatem na spółdzielni mieszkaniowej nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od tej tablicy.

Właścicielem tablicy reklamowej jest dzierżawca gruntu. Na nim ciążyć będzie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, o ile powyższa tablica może być uznana za przedmiot tego podatku, tj. "budowlę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej".

Czy tablica reklamowa jest budowlą? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej p.b., wynika, że budowlą jest m.in. "wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe". Większość tablic reklamowych stojących na gruncie spełnia warunek trwałego związania z gruntem. Stąd też zazwyczaj tablice reklamowe mogą być uznane za "budowle" w rozumieniu przepisów dotyczących podatku od nieruchomości.

Podkreślano to w orzecznictwie (dotyczącym prawa budowlanego, ale znajdującym zastosowanie do przepisów u.p.o.l., które przecież odwołują się do prawa budowlanego). W wyroku z dnia 11 stycznia 1999 r., II SA 1617/98 (LEX 46756) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: "Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z 1994 r. - Prawo budowlane za obiekt budowlany - budowlę uważa się, między innymi, "wolno stojące trwale z gruntem związane urządzenia reklamowe". Nie decyduje więc fakt, czy dana budowla ma na przykład fundamenty, ale czy jest trwale związana z gruntem. Ponieważ projektowana tablica reklamowa jest przestrzenną konstrukcją o wysokości 5,30 m i szerokości 5,22 i musi stawiać czoło parciu wiatrów oraz innych warunków atmosferycznych, to musi być w odpowiedni technicznie sposób powiązana trwale z gruntem, nawet jeśli nie będzie zagłębiona w ziemi. Projektowana tablica reklamowa jest więc "obiektem budowlanym" przy drodze, o którym mowa jest w art. 43 ust. 1 ustawy z 1985 r. o drogach publicznych".

W piśmie z dnia 25 października 2001 r., LK-1569/LP/01/MS (Biuletyn Skarbowy 2001, nr 6, poz. 32) Ministerstwo Finansów stwierdziło powtórzyło tę tezę, stwierdzając, że tablica reklamowa jest budowlą i jako taka - może być przedmiotem podatku od nieruchomości.

Jeśli więc tablica reklamowa będzie związana z działalnością gospodarczą dzierżawcy, to wówczas jest przedmiotem podatku od nieruchomości. Podatnikiem podatku od nieruchomości, od tej budowli (tablicy reklamowej) jest dzierżawca gruntu jako właściciel tej budowli.

Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od dzierżawionego (wynajmowanego) pod tę tablicę gruntu ciążył będzie natomiast nadal na Spółdzielni.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na budowlach. Przepisy u.p.o.l. definiując pojęcie budowli, odwołują się do regulacji p.b.

Budowle to - jak już wskazywano - m.in. takie wolno stojące urządzenia reklamowe, które są "trwale związane z gruntem".

Należy podkreślić, że trwałe związanie z gruntem nie oznacza zagłębienia danej budowli (części budowli) w ziemi. Jak wskazywano w - cytowanym już - wyroku NSA z dnia 11 stycznia 1999 r., II SA 1617/98 (LEX 46756): "Ponieważ projektowana tablica reklamowa jest przestrzenną konstrukcją o wysokości 5,30 m i szerokości 5,22 i musi stawiać czoło parciu wiatrów oraz innych warunków atmosferycznych, to musi być w odpowiedni technicznie sposób powiązana trwale z gruntem, nawet jeśli nie będzie zagłębiona w ziemi".

Okoliczność, że dana tablica stoi na stopie położonej na ziemi, a nie zagłębionej w ziemi nie oznacza sama przez się braku trwałego związania z gruntem. Nie bez znaczenia jest także fakt, że dokonując takich prac, inwestorzy zgłaszają prowadzenie "prac budowlanych instalatorskich". Prowadzenie prac budowlanych wskazywać może na pojawienie się w ich efekcie "budowli".

Należy wskazać, że o tym, czy dany obiekt jest "trwale związany z gruntem", na którym stoi, powinien w przypadkach wątpliwych, wypowiedzieć się biegły z zakresu budownictwa.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami