Pytanie
W związku z przepisem art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) u.p.t.u. wynika, że obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do usług budowlanych oraz budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.
Czy takie usługi jak: remont przepustu pod drogą, roboty ziemne przy drodze gminnej, remonty dróg gminnych, wybranie rowów z odwozem urobku, uzupełnienie ubytków ziemi powstałych w skutek awarii, konserwacja rowu melioracyjnego, utrzymanie drożności rurociągu drenarskiego, zasypanie osuwiska, rozplantowanie kruszywa na drodze są usługami budowlanymi, do których należy zastosować 30 dniowy termin do VAT w przypadku braku zapłaty?
Gdzie można znaleźć wykaz, co należy uznawać za roboty budowlane?