Do organu wpłynął wniosek dotyczący budowy drogi wewnętrznej niepublicznej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dwóch powiatów.
Czy starosta, na terenie którego znajduje się większa część inwestycji, powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę dla całości inwestycji?
Czy każdy starosta powinien wydać decyzję w zakresie inwestycji usytuowanej na terenie własnego powiatu?

W przypadku, gdy wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy inwestycji zlokalizowanej na terenie dwóch powiatów, starosta na terenie którego znajduje się większa część inwestycji wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą całość zamierzenia budowlanego.
Właściwość rzeczowa organów administracji architektoniczno-budowlanej określona została w art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. Zgodnie z generalną zasadą, organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest starosta, chyba że pr. bud. stanowi inaczej – zob. art. 82 ust. 2 pr. bud. W kwestiach nieuregulowanych pr. bud., do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej, będących organami administracji publicznej, zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. Jak wynika z treści art. 19 k.p.a. organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Obowiązek ten spoczywa na organach administracji publicznej w każdym stadium postępowania, aż do jego zakończenia decyzją ostateczną – zob. wyrok WSA z dnia 19 października 2007 r., I SA/Wa 968/07, LEX 419029; postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2001 r., I SA 2110/00, LEX 54128. Właściwość miejscowa organów administracji publicznej określona została w art. 21 k.p.a. W sprawach dotyczących nieruchomości właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się według miejsca jej położenia. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część powierzchni nieruchomości – zob. art. 21 § 1 pkt 1 k.p.a. Przez sprawy dotyczące nieruchomości trzeba rozumieć sprawy administracyjne dotyczące praw i obowiązków na nieruchomości. Należy podkreślić, że istotą decyzji o pozwoleniu na budowę jest przyznanie inwestorowi uprawnienia do wykonywania robót budowlanych na nieruchomości, w stosunku do której inwestor dysponuje odpowiednim tytułem umożliwiającym zrealizowanie tego uprawnienia. Decyzja o pozwoleniu na budowę ma charakter decyzji przyznającej inwestorowi określone uprawnienie do rozpoczęcia robót budowlanych – zob. wyrok WSA z dnia 17 lutego 2011 r., II SA/Wr 662/10. Zatem sprawa o pozwolenie na budowę jest sprawą administracyjną dotyczącą praw związanych z nieruchomością. Biorąc po uwagę powyższe, uzasadnionym jest stwierdzenie, że w sytuacji gdy wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy inwestycji położonej na terenie dwóch powiatów, starosta na obszarze właściwości którego leży większa część inwestycji, jest organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę dla całości zamierzenia budowlanego. Należy jednak podkreślić, że organ administracji architektoniczno-budowlanej wydając decyzję obowiązany jest współdziałać z organami, na których obszarze działania znajdują się pozostałe części inwestycji.
Jędrzejczak-Syrek Agnieszka