Pytanie
Ostrożna wycena kredytów zagranicznych, tj. przeliczenie kredytów w euro wg kursu średniego NBP na dzień otwarcia i zamknięcia bilansu. Proszę na dowolnym przykładzie liczbowym wykazać korekty w sprawozdaniu z przepływów przy metodzie pośredniej wypływu wyceny kredytów lub jego brak i odniesienie do konkretnej pozycji w rachunku przepływów.
Czy stan kredytów inwestycyjnych (różnica BZ-BO), zaciągniętych w poprzednich latach należy wykazywać w części C (finansowej) po korekcie o wycenę, tak jakby ona nie miała miejsca i w takim przypadku czy wystąpi różnica w końcowym stanie środków pieniężnych w stosunku do bilansu, analogicznie jak przy wycenie środków na rachunkach bankowych w obcych walutach?