Pytanie
Spółka z o.o. A zamierza przekształcić się w spółkę komandytowo-akcyjną. Udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: B spółka akcyjna, C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, D osoba fizyczna. W wyniku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną B i D staną się akcjonariuszami, a C zostanie komplementariuszem i akcjonariuszem. Uchwała o przekształceniu zostanie podjęta dnia 10 sierpnia, sąd wpisze do rejestru spółkę komandytowo-akcyjną i wykreśli spółkę z o.o. z dniem 16 sierpnia. Rokiem obrotowym spółki z o.o. A jest rok kalendarzowy. Spółka z o.o. A spełniała w poprzednich latach i spełnia w 2012 r. kryteria podlegania obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego (zatrudnienie powyżej 50 osób, suma aktywów powyżej 2,5 mln EUR, przychody powyżej 5,0 mln EUR).
Czy sprawozdanie Spółki z o.o. A sporządzone za okres od 1 stycznia 2012 r. do 15 sierpnia 2012 r. będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta?
Czy sprawozdanie spółki komandytowo-akcyjnej za okres od 16 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)?