Pytanie
Postępowanie podatkowe wszczęto w zakresie:
1 - orzeczenia odpowiedzialności podatkowej płatnika (spółki) i określenia wysokości należności z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń oraz
2 - orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki za zaległości podatkowe spółki wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
Czy stroną takiego postępowania są tylko wspólnicy czy również spółka?
Dodam, że spółka nadal istnieje, tylko egzekucja w stosunku do niej stała się bezskuteczna, a zobowiązanie wynika ze złożonej przez spółkę deklaracji PIT-4R.
Czy w przypadku jeżeli spółka jest również stroną, co zrobić w sytuacji gdy już wszczęto postępowanie tylko w stosunku do wspólników?
Czy należy wszcząć odrębnie postępowanie w stosunku do spółki i potem połączyć oba postępowania?