Odpowiedź:
Spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p., jedynie w zakresie, jaki wynika z art. 41 ust. 6 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych dalej u.s.m.

Uzasadnienie:
Obowiązek stosowania p.z.p. przez spółdzielnię mieszkaniową badać należy mając na uwadze regulacje niniejszej ustawy, ale również i odpowiednie przepisy u.s.m.

Ustawa p.z.p. katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania jej przepisów wskazuje w art. 3 p.z.p. Przepis ten wprowadza pewne kategorie podmiotów, które ze względu na określone cechy będą zamawiającymi. Podmiotami tymi są przede wszystkim:

1) jednostki sektora finansów publicznych,

2) inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) inne osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym (instytucje prawa publicznego),

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3

5) inne niż określone w pkt 1–4 podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 132,

6) inne niż określone w pkt 1–5 podmioty jeżeli zachodzą następujące okoliczności:

a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Spółdzielnia mieszkaniowa, z całą pewnością nie zalicza się do kategorii podmiotów wskazanych w pkt 1–5. Nie wydaje się również, aby wobec spółdzielni zaszły okoliczności wskazane w pkt 6. Wobec powyższego, ustawa p.z.p. nie zobowiązuje spółdzielni do stosowania swoich regulacji w celu udzielenie zamówienia. Niemniej jednak należy pamiętać, iż zobowiązanie do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych może wynikać z innych przepisów szczególnych. Takie zobowiązanie zawarte zostało w art. 41 ust. 6 u.s.m. Przepis ten stanowi, że przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w art. 41 ust. 1 u.s.m., tj.:

- połączenia lub podziału nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do wydzielenia nieruchomości pozostających w całości własnością spółdzielni;

- podejmowania czynności związanych z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów i budynków (jeżeli bez tych czynności oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w obrębie nieruchomości innych niż te, o których mowa w art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, byłoby niemożliwe albo działka wydzielona pod budynkiem lub budynkami nie spełniałaby wymogów przewidzianych dla działek budowlanych), spółdzielnia stosuje przepisy o zamówieniach publicznych. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami