Pytanie
Najemcy i właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą do spółdzielni co miesiąc, oprócz opłaty czynszowej i eksploatacyjnej, zaliczki na poczet zużycia zimnej wody i podgrzania wody (ciepła woda). Spółdzielnia wystawia faktury VAT, na których są pozycje:
- czynsz lub opłata eksploatacyjna,
- zimna woda - zaliczka,
- ciepła woda - zaliczka.
Sposób rozliczania zużycia wody określa regulamin wewnętrzny. Rozliczenie odbywa się 2 razy w roku. Wniesione zaliczki przez właścicieli i najemców lokali korygowane są do właściwego zużycia zgodnie z odczytami wodomierzy. W wyniku rozliczenia w kartotece lokalu powstają niedopłaty lub nadpłaty oddzielnie na zimnej i ciepłej wodzie.
Czy spółdzielnia może wystawić najemcy lub właścicielowi lokalu po rozliczeniu zużycia wody jedną fakturę korygującą in plus lub in minus łącznie dla zimnej i ciepłej wody?
Czy spółdzielnia powinna, zgodnie z § 10 ust. 3 r.z.n.p., wystawić fakturę rozliczającą in plus w sytuacji, gdy zaliczki nie pokryły kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody w lokalu, a jeżeli zaliczki są wyższe od kosztów zużycie wody zimnej i ciepłej, wystawić fakturę korygującą zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2 r.z.n.p.?
Czy spółdzielnia powinna wystawić najemcy lub właścicielowi lokalu po rozliczeniu oddzielnie faktury lub faktury korygujące dla zimnej i ciepłej wody?