Pytanie
Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna prowadzić ewidencję przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego, bądź zajmujących lokale na podstawie umowy najmu?
Powyższe podmioty nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej - osoby te zostały wykreślone, wykluczone z członkostwa w związku z zadłużeniem w opłatach, lub też Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Spółdzielnia zajmuje się także obsługą (zarządzaniem) budynkami wspólnot mieszkaniowych. Zdarza się, że mieszkańcy tychże budynków dokonują wpłat w kasie Spółdzielni.
Co w tym przypadku z kasą fiskalną?