Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zdecydowałem się na długoterminowy najem samochodu osobowego. Umowa spełnia warunki, dzięki którym nie muszę prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu czyli: umowa została zawarta na okres nie krótszy niż 40% normatywnego czasu amortyzacji samochodu (60 miesięcy x 40% = 24 miesiące) czyli minimum dwa lata. Suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego.
Czy jeżeli w trakcie trwania umowy samochód ulegnie wypadkowi w wyniku, którego samochód ulegnie kasacji np. po okresie 1 roku to wszystkie poniesione koszty użytkowania poniesione do momentu wypadku należy rozliczać za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu?