Pytanie
Spółka dokonuje zakupu materiałów od kontrahentów krajowych i rozlicza się z nimi w EUR. Data dostarczenia towaru różni się na fakturze od daty wystawienia. Do ustalenia wartości podatku VAT w PLN stosowane są zasady przeliczenia kwoty określonej w walucie obcej według kursu z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (dostarczenia towaru/wykonania usługi).
Czy spółka może zastosować taki sam kurs do przeliczenia na PLN kosztu nabytego towaru?
Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być zastosowany kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury?