Odpowiedź:
Kryteria normatywne definiujące to, czym jest istotne odstępstwo od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, zostały ustalone w art. 36a ust. 5 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. W świetle tego przepisu istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a pr. bud., lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud.

W świetle powyższego rezygnacja z piwnicy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, która stanowi tzw. podziemną kondygnacje lub najniższą nadziemną kondygnacje budynku, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu, może stanowić istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę z uwagi na zmianę charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego (tj. w zakresie liczby kondygnacji). Kwestie tę należy dokładnie przeanalizować pod kątem istniejących rozwiązań projektowych dotyczących wspomnianej piwnicy.

Filip Wasilewski, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 21.06.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów