Pytanie
Spółka na koniec każdego miesiąca dokonuje przeksięgowania podatku VAT naliczonego i podatku należnego na jedno konto. Saldo tego konta powinno być równe kwocie podatku VAT do zwrotu wynikającej z deklaracji. W związku z zaokrąglaniem do pełnych złotych kwot deklaracji powstaje różnica między kontem a deklaracją. Różnicę tą firma przeksięgowuje w każdym miesiącu odpowiednio na koszty lub przychody operacyjne. Na koniec roku spółka ma zaksięgowaną na koncie dotyczącym przychodów z tego tytułu kwotę wyższą niż na koncie kosztów.
Jak należy ująć to w RZiS?
W oddzielnych pozycjach czy po skompensowaniu w innych przychodach operacyjnych?