Pytanie
Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym od 2 czerwca 2014 r. do 31 października 2014 r. Jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony.
W jaki sposób należy liczyć urlop wypoczynkowy w 2014 r.?
Czy przysługuje mu 26 dni, czy należy obniżyć wymiar urlopu proporcjonalnie uwzględniając czas urlopu bezpłatnego?
Jeżeli pracownik po urlopie bezpłatnym nie wróci do pracy, pracodawca będzie musiał mu wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem określonego w umowie 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia umowy.
Czy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca powinien zawiadomić na piśmie zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy?