Pytanie
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu, są: pracownicy i członkowie ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny, a także inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu. Do członków rodziny pracownika zaliczyć należy małżonków oraz rodziców.
Jakie kryterium należy zastosować w przypadku rodziców pracownika?
Czy dotyczy to rodziców będących na utrzymaniu pracownika prowadzących wspólne gospodarstwo domowe?
Czy w sytuacji gdy w zakładzie pracy pracuje małżeństwo, każdemu z małżonków z osobna przysługuje prawo do dofinansowania tzw. "wczasów pod gruszą" dla siebie i swojego małżonka?
Czy może prawidłowym jest zapis w regulaminie ZFŚS że "do świadczeń z ZFŚS uprawnieni są małżonkowie niekorzystający z dofinansowania z ZFŚS w macierzystym zakładzie pracy"? Jak należy liczyć kwotę takiego dofinansowania, gdy pracownicy będący małżeństwem mają dziecko?
Czy każdemu z nich przysługuje osobno dofinansowanie na dziecko?