Pytanie
Spółka cywilna udzieliła pożyczki swojemu wspólnikowi na cele związane z prowadzoną przez tego wspólnika, na własne nazwisko działalnością gospodarczą (zakup nieruchomości). Zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca są czynnymi podatnikami VAT.
Czy spółka powinna wystawiać wspólnikowi fakturę VAT w związku z wpłacanymi przez tego wspólnika odsetkami, należnymi spółce zgodnie z postanowieniami zawartej umowy pożyczki i harmonogramem jej spłaty, jeśli tak, to czy czynność ta winna być wykazywana na ww. fakturach, jako zwolniona?
Czy pożyczka taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli nie, to czy zachodzi w ogóle obowiązek składania deklaracji PCC-1?
Czy dla powyższych kwestii istotne znaczenie ma fakt, że pożyczkodawca w zakresie działalności zgłoszonej do CEIDG i wynikającym z umowy spółki cywilnej, nie umieścił działalności polegającej na udzielaniu pożyczek?