Dla części planowanej inwestycji jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.
Czy należy dołączyć je do wniosku o pozwolenie na budowę?
Czy pozwolenie wodnoprawne może być wydane po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem użytkowania?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. "pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów"; dokumenty te należy dołączyć do projektu budowlanego (art. 33 ust. 2 pkt 1 pr. bud.), zaś ich posiadanie sprawdza organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 1 pkt 3 pr. bud.). Do pozwoleń, o których mowa w powyższych przepisach zalicza się również pozwolenie wodno prawne, o którym mowa w art. 122 i nast. ustawy z dnia 18 lipca 2001 – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Dlatego też, pomimo odrębności postępowania i pozwolenia wodnoprawnego od pozwolenia na budowę, inwestor zobowiązany jest uzyskać to pierwsze pozwolenie przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
Maciej Jastrzębski