Pytanie
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 1981 r. otrzymała decyzją burmistrza miasta grunt w wieczyste użytkowanie. Opłaty roczne wnosiła terminowo. Na gruncie tym wybudowała w 1981 r. budynek mieszkalny zgodnie z pozwoleniem budowlanym. Spółdzielnia wystąpiła do burmistrza o przekształcenie tego gruntu w prawo własności. W księgach wieczystych tej nieruchomości wpisany był inny podmiot jako użytkownik wieczysty. W tej sytuacji grunty nie posiadały uregulowanego stanu prawnego. Spółdzielnia wystąpiła we wrześniu 2010 r. do sądu o zasiedzenie nieruchomości gruntowej. Wyrok stwierdzający nabycie własności gruntu przez Spółdzielnię z dniem 5 grudnia 1993 r. w drodze zasiedzenia zapadł 12 listopada 2010 r., a uprawomocnił się 4 grudnia 2010 r. Spółdzielnia prawo wieczystego użytkowania miała w ewidencji księgowej na środkach trwałych.
Czy z tytułu zasiedzenia nieruchomości gruntowej powstał przychód spółdzielni do opodatkowania?
Co będzie podstawą naliczenia podatku?
Z jaką datą powstanie przychód do opodatkowania?
Czy przychód z tytułu zasiedzenia należy pomniejszyć do opodatkowania o zaksięgowaną na środkach trwałych wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu i opłaty za użytkowania gruntu?
Jak postąpić ze stroną kosztową?
Czy koszty w postaci sporządzenia mapy do zasiedzenia, usług geodezyjnych i sądowych związanych z zasiedzeniem, są nową inwestycją czy można je zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów?