Pytanie
Podpisaliśmy umowę leasingu w walucie krajowej, który bilansowo jest leasingiem finansowym, podatkowo operacyjnym. Wartość przedmiotu leasingu na dzień podpisania, tj. 11 września 2012 r., wynosi 155.923 zł. Dostawca przedstawił ofertę w walucie obcej - euro. Leasingodawca w momencie odbioru środka trwałego uiścił zobowiązanie w walucie obcej. Po zastosowaniu odmiennego kursu powiadomił nas o zmianie ceny przedmiotu leasingu (160.984,22 zł), nie przekazując aneksu do umowy. Opłatę wstępną zapłaciliśmy do dostawcy w euro. Nastąpiła różnica wynikającą z odmiennego przeliczenia ww. wartości przez spółkę i leasingodawcę. Musimy dokonać dopłaty do opłaty wstępnej, ale w naszych księgach nie figuruje takie saldo, które wskazuje firma leasingowa.
Czy powinniśmy tę różnicę zaksięgować w pozostałe przychody lub koszty operacyjne?
Czy powinniśmy tę umowę zaksięgować według nowej wartości przedmiotu leasingu?
W jaki sposób powinna wyglądać ewidencja księgowa?