Pytanie
Czy podmiot odbierający odpady komunalne w ramach tzw. umowy przetargowej z nieruchomości zamieszkałych na terenie danej gminy oraz odbierający odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych z tej samej gminy i - co za tym idzie - składający dwa odrębne sprawozdania kwartalne jest zobowiązany do prowadzenia osobnych kart ewidencji odpadów dla ilości przetargowych i pozaprzetargowych?
Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. - oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g. - prowadzący regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych ma obowiązek prowadzić rejestr dla każdego z przedsiębiorców przekazujących odpady z podziałem na gminy?
Czy ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (kart ewidencji odpadów) z podziałem na gminy?